Luật Giáo dục nghề nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014. Nội dung Luật này quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=33629
Tác giả Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 3 8, 2018, 09:58 (ICT)