Lý thuyết thanh biến thể phạm trù (x-bar theory) - một công cụ hữu hiệu trong phân tích cú pháp

This article is about an overview of the generative model in linguistic advocated by Noam Chomsky, primitive X-bar theory, current X-bar model and the subtleties and power of X-bar syntax.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Võ Đại Quang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 11:37 (ICT)