Magma

Magma là hỗn hợp silicat phức tạp tồn tại trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Hỗn hợp này bao gồm vật chất dạng nóng chảy, bán nóng chảy, chất rắn (tinh thể khoáng vật) và các hợp phần chất bốc.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Hoàng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 7, 2018, 10:52 (ICT)