Mô hình đánh giá chất lượng bản dịch và đề xuất đối với đánh giá dịch Anh - Việt

Bài báo điểm lại các hướng tiếp cận trong đánh giá dịch thuật, trong đó có một số hướng tiếp cận chính là tiền ngôn ngữ, đánh giá bản dịch dựa trên phản hồi của độc giả và đánh giá bản dịch dựa trên phân tích văn bản và diễn ngôn. Để phục vụ cho thực tiễn đánh giá, chúng tôi lựa chọn mô tả, phân tích và bàn luận mô hình chức năng-dụng học của House (2015) thuộc hướng tiếp cận đánh giá bản dịch dựa trên phân tích văn bản và diễn ngôn. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra những gợi ý và đề xuất đối với đánh giá dịch thuật Anh-Việt.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Triệu Thu Hằng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 14:30 (ICT)