"Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam

"Mô hình giảm nghèo" tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đắk Nông (Tháng 9-10 năm 2012)

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 10 28, 2019, 15:49 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 28, 2019, 15:49 (ICT)