Một số đóng góp về hóa học và ứng dụng Chitin, Chitosan

Some advantages of our contributions on the chitin/chitosan decrystallisation have been investigated, in which the most significant success is the VINACHITIN processing by a cheap, non-toxic, normal solvent system, approved by the Ministry of Health.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Lê Dũng, Nguyễn Thị Đông, Phạm Thị Mai, Nguyễn Kim Thanh, Lê Thanh Sơn
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 09:46 (ICT)