Một số kiến nghị về bảo đảm quyền tiếp cận thông tin qua hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay

Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người cơ bản, có liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội trong đó bao gồm hoạt động báo chí. Các tác giả đã tiến hành phân tích mối tác động qua lại giữa quyền tiếp cận thông tin và hoạt động báo chí với quan điểm coi hoạt động báo chí là phương tiện hỗ trợ hữu hiệu cho bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, và ngược lại quyền tiếp cận thông tin cũng là cơ sở quan trọng để thực hiện các hoạt động truyền thông của báo chí, đặc biệt đối với những thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Từ xem xét dưới góc độ lý luận, các tác giả đưa ra những đánh giá về thực tiễn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin qua hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyễn Anh Đức
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 14:18 (ICT)