Một số tác động của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu ra đối với việc dạy tiếng Anh tại trường đại học ngoại ngữ - đại học quốc gia Hà Nội

Từ lâu, kiểm tra đánh giá kết quả học tập và quá trình dạy học đã có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ. Kiểm tra đánh giá (KTĐG) khi xuất hiện ở khâu cuối của quá trình đào tạo sẽ đưa ra được thông tin về mức độ hoàn thành mục tiêu đào tạo của người học; tuy nhiên, nó còn có tác dụng điều tiết trở lại hết sức mạnh mẽ đối với quá trình đào tạo. Qua gần 2 năm được sử dụng làm bài thi chính thức xác định chuẩn đầu ra năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN - ĐHQGHN), bài thi VSTEP đã bước đầu có những tác động lớn tới quá trình dạy và quản lý đào tạo các học phần thực hành tiếng (ngôn ngữ Anh) của nhà Trường. Bài viết này bước đầu phát hiện ra một số tác động tích cực và một số tác động cần sự chú ý của các nhà quản lý, qua đó có một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của bài thi trong việc định hướng lại cho quá trình đào tạo của nhà trường.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thúy Lan
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 11:19 (ICT)