Một số thông tin chính về Ban Lãnh đạo Tổng cục Hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các Phó Tổng cục trưởng

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn https://www.customs.gov.vn/Lists/HaiQuanVietNam/Details.aspx?List=74c6bc80-f976-4544-a90e-a90f0cbefddc&ID=121&ContentTypeId=0x01009F0BD5F1CCEE4A43AC75412DE23ADF3D
Last Updated Tháng 9 10, 2018, 14:01 (ICT)
Được tạo ra Tháng 8 17, 2018, 10:29 (ICT)