Một số vấn đề bảo hộ bí mật kinh doanh và hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh ở Việt Nam

Bí mật kinh doanh với tư cách là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là một trong những phạm trù còn ít được nghiên cứu. Bên cạnh đó thực tiễn áp dụng các quy định liên quan tới bí mật kinh doanh còn quá ít ỏi, nếu như không nó là chưa tồn tại trên thực tế. Việc hình thành chế định bảo hộ bí mật kinh doanh trong pháp luật Việt Nam có thể được coi là chưa hoàn tất. Mặt khác, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiện nay những khiếm khuyết của hệ thống bảo hộ bí mật kinh doanh thường kìm hãm đầu tư từ nước ngoài nhiều hơn so với những hạn chế trong việc bảo hộ các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ [4, 88]. Như vậy, việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ bí mật kinh doanh không những đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với khu vực và thế giới mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thông qua việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Quế Anh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 15:39 (ICT)