Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi

Phương pháp kiểm tra đánh giá là khâu then chốt xác định chất lượng đào tạo, năng lực giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Để đánh giá xác thực năng lực của sinh viên trong mỗi môn học, ngân hàng câu hỏi là thành tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo. Ngân hàng câu hỏi chất lượng phải đảm bảo đầy đủ các tham số đặc trưng chuẩn, các yêu cầu cần thiết đặt ra đáp ứng khả năng đánh giá được các năng lực khác nhau của sinh viên. Bài viết trình bày nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi tại trường Đại học Sài Gòn qua kết quả khảo sát và phân tích thông tin thu thập được từ 107 giảng viên tham gia biên soạn câu hỏi. Kết quả cho thấy yếu tố kỹ thuật biên soạn câu hỏi và động cơ của người tham gia biên soạn ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến hiệu quả ngân hàng câu hỏi.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Đỗ Đình Thái, Lê Chi Lan
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:20 (ICT)