NÂNG CAO TÍNH THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ, BẢO ĐẢM SỰ BỀN VỮNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG LÀ GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC, XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP, THỰC HIỆN DÂN CHỦ HÓA GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG TỚI NỀN GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI

Tính đến nay, cả nước ta đã có hơn 2000 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Đó là kết quả của một phong trào diễn ra khá sôi nổi, đặc biệt là ở các tỉnh nông thôn, miền núi như Thái Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Giang... Các TTHTCĐ này thuộc loại trung tâm học tập dựa vào cộng đồng, được xây dựng theo mô hình UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có tham khảo và vận dụng kinh nghiệm của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và tính đến những hoàn cảnh, điều kiện của Việt Nam. Cùng với các cơ quan chỉ đạo, tổ chức và quản lý giáo dục thường xuyên (GDTX) được thiết lập từ trung ương đến tỉnh, huyện, TTHTCĐ ở các xã, phường, thị trấn được coi là cơ sở hạ tầng của GDTX ở cấp cơ sở.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trần Mạnh Cung
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:46 (ICT)