Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để xác định nitrit trong nước thải sông Nhuệ Hà Nội bằng phương pháp trắc quang

RESEARCHES ON THE OPTIMAL CONDITIONS TO DETERMINE NITRITE CONTENT IN SEWER WATER (SEWAGE) OF NHUE RIVER BY THE SPECTROPHOTOMETRIC METHOD 1. We have detremined the optimal conditions to from colour compounds from nitries and sulfanylic acid – alphanaphtylamin. 2. We have also established norm curves (graphic) in the spectrophotometric method for determining nitrite contens in samples, with covariances under ±3%. So sulfanylic acid – naphtylamin compound can be used as teagent to determine the degree of pollution of water.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Đào Đình Thuần
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 15:46 (ICT)