Nghiên cứu các luận điểm từ lý luận về lập pháp hình sự trong nhà nước pháp quyền

Bằng lý luận về lập pháp hình sự (LPHS) trong Nhà nước pháp quyền (NNPQ) bài viết đã đề cập đến việc phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến sự nhận thức khoa học về LPHS trong NNPQ thông qua một loạt phạm trù trong lĩnh vực này như: 1) Sự phân chia các loại văn bản pháp luật hình sự (PLHS); 2) Cấp độ điều chỉnh của một văn bản LPHS; 3) Khái niệm, bản chất và nội hàm của một văn bản LPHS tốt; 4) Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc của LPHS. Và đặc biệt thông qua thực tiễn sinh động của LPHS đối với BLHS Việt Nam năm 2015 (sửa đổi-bổ sung năm 2017) tác giả đã làm sáng tỏ về mặt lý luận nội hàm của Nguyên tắc cơ bản bắt buộc thứ 5 (trong hệ thống 05 nguyên tắc của LPHS trong NNPQ) ─ đáp ứng các tiêu chí cơ bản bắt buộc đối với một văn bản LPHS tốt trong NNPQ.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Văn Cảm
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:01 (ICT)