Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum champ., euphorbia ceae) của Việt Nam

From Glochidion ericarpum Champ., Euphorbiaceae, growing in Vietnam gallic acid, ethyl gallate, a mixture of two flavonol rhamnosides and a triterpene glucoside were isolated. The ethanol extract from Glochidion eriocarpum and the chloroform- and ethyl acetate- soluble fractions of this extract as well as the isolated gallic acid exhibited a remarkable inhibition effect on Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phan Tống Sơn, Lê Kiều Nhi, Nguyễn Văn Đậu, Phan Minh Giang
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 10:12 (ICT)