Nghiên cứu hoạt tính xúc tác Bazơ của nhựa Anionit trong phản ứng Aldol hóa của Axeton

The catalytic activity of anion exchange resins on the aldol condensations of acetone into diacetone alcohol has been studied. The results obtained have shown that the catalytic activity depends on the conditions of NaOH treatment and thermal activation.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Quang Tùng, Lê Thị Lan Hương, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 20, 2018, 10:53 (ICT)