Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu này có mục đích mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học. Một điều tra bằng bảng hỏi và một loạt phỏng vấn trực tiếp với một mẫu nghiên cứu 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Quang Thuấn
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:09 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:40 (ICT)