Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể - Trường hợp các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tính hững hờ tập thể đề cập đến xu hướng của cá nhân trong nhóm ít nỗ lực hơn để đạt mục tiêu so với khi cá nhân đó làm việc độc lập, và nó chịu tác động của sự công bằng tổ chức. Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng. Kết quả cho thấy chỉ có hai yếu tố là công bằng phân phối và công bằng thủ tục có tác động ngược chiều đến tính hững hờ tập thể của nhân viên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Vũ Bá Thành
Người bảo dưỡng Đại học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:07 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 15:40 (ICT)