NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH KHU VỰC GIÁP RANH GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Chỉ thị 364-CT, các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp đã cơ bản được giải quyết và kết quả là lập được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh thể hiện được các tính chất đầy đủ, pháp lý, chính xác và thống nhất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đường địa giới hành chính chưa được xác định rõ ràng ngoài thực địa. Tranh chấp đất đai giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình còn tồn tại trên 7 khu vực, mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về địa hình, dân cư, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội nên phương án giải quyết sẽ khác nhau. Bài báo này trình bày các nguyên nhân xảy ra tranh chấp, trên cơ sở đó đưa ra được các biện pháp khắc phục và phương pháp giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, làm bài học kinh nghiệm cho việc giải quyết tranh chấp tại các địa phương khác trong cả nước.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Tác giả Phan Thị Nguyệt Quế, Đinh Thị Bảo Hoa, Hoàng Văn Soát
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 15:56 (ICT)