Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ngôn bản vào việc dạy học ngoại ngữ

This article studies the application of the theory of discourse into teaching and learning foreign languages. The author compares discourse and discourse text, situation and context. She also discusses about speech as the smallest unit of discourse with its specific characteristics.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Kim Bảo
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:13 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 08:45 (ICT)