Ngữ điệu tiếng Anh và các chức năng

Ngữ điệu tiếng Anh là một vấn đề rất khó đối với người Việt nói tiếng Anh. Vì vậy, chúng tôi cố gắng khái quát hóa những gì rất trừu tượng liên quan đến hiện tượng ngôn điệu này để làm cho ngữ điệu tiếng Anh dễ nghiên cứu, dễ dạy, dễ học và dễ sử dụng hơn.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Huy Kỷ
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 16:20 (ICT)