Nhận diện chiến lược điều chỉnh khúc mắc trong hội thoại phim tiếng Anh và đề xuất ứng dụng trong giảng dạy kỹ năng tương tác bằng lời cho người học tiếng Anh cấp độ B2

Trong hội thoại, người tham gia hội thoại phải thực hiện hoạt động sử dụng ngôn ngữ giao tiếp với vai trò luân phiên vừa là người nói và người nghe. Khi tương tác, thỉnh thoảng những tắc nghẽn giao tiếp khiến người tham gia hội thoại không thể đạt được kết quả giao tiếp như mong đợi. Để tránh những nguy cơ ấy, người tham gia hội thoại có khuynh hướng sử dụng chiến lược tương tác thuộc phạm trù “điều chỉnh giao tiếp” (communication repair). Schegloff và cộng sự (1974) đã nghiên cứu các chiến lược điều chỉnh khúc mắc trong hội thoại với những kết quả đáng tin cậy. Đối với người học tiếng Anh, việc nắm được các chiến lược điều chỉnh khúc mắc trong hội thoại nhằm cải thiện kỹ năng tương tác bằng lời là một điều cần thiết. Theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu về năng lực ngôn ngữ, người học câp độ B2 có thể sử dụng linh hoạt các chiến lược điều chỉnh giao tiếp. Dựa vào 100 đoạn hội thoại trong bốn bộ phim tiếng Anh, bài báo này nhận diện, phân tích các chiến lược điều chỉnh khúc mắc và nêu ra một số đề xuất áp dụng các chiến lược đó trong việc giảng dạy kỹ năng tương tác bằng lời cho người học tiếng Anh cấp độ B2.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 12, 2018, 11:15 (ICT)