Pháp luật giải quyết tranh chấp tiêu dùng Việt Nam dưới góc nhìn so sánh với quốc tế

Sau 7 năm thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp tiêu dùng đã được bổ sung và hoàn thiện đáng kể theo hướng mở rộng các phương thức giải quyết tranh chấp tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc giải quyết tranh chấp còn chưa tương xứng với thực tiễn, công cụ pháp lý và thể chế chưa hỗ trợ được nhiều trong quá trình giải quyết tranh chấp. Dưới góc độ so sánh với kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia, các quy định pháp luật và thể chế trong giải quyết tranh chấp tiêu dùng cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Tiến Đạt
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 17, 2018, 09:39 (ICT)