QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Quản trị các cơ sở giáo dục theo chuẩn là xu thế tất yếu của cả hệ thống giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là đối với các trường đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, các nhà trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông CHƯA dùng chuẩn để quản lí, mà chỉ sử dụng bộ tiêu chuẩn để đánh giá cơ sở giáo dục của mình. Việc sử dụng bộ chuẩn không phù hợp với chức năng của nó nên bộc lộ nhiều bất cập, các kết quả đánh giá chưa phản ánh trung thực thựuc trạng của nhà trường, trong khi phương thức quản lí không có gì thay đổi. Vấn đề là các nhà quản lí chưa sử dụng bộ chuẩn theo đúng chức năng của nó. Chuẩn để xây dựng một hệ thống quản trị theo chuẩn, một hệ thống quản trị khác về chất với hệ thống quản lí hiện hành, còn đánh giá chỉ xảy ra ở cuối chu kì quản trị. Bài viết này tác giả đề cập về vấn đề đó.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:24 (ICT)