Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tố tụng với việc bảo đảm quyền con người quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự

Bảo đảm quyền con người quyền công dân trong tố tụng dân sự (viết tắt là TTD ) là vấn đề có ý quan trọng về chính trị xã hội trong điều kiện hiện nay. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 205 (viết tắt là BLTTD 2015) đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm tốt hơn quyền con người quyền công dân của đương sự. Bài viết đưa ra các phân tích đánh giá các quy định của BLTTD 2015 về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể t tụng với việc bảo đảm quyền con người quyền công dân của đương sự trong giải quyết việc dân sự đồng thời đề xu t kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Bùi Thị Huyền
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:22 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 10:17 (ICT)