Sinh trưởng của chủng tảo lục Chlorellavulgaris dưới tác động của vật liệu nano bạc

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của vật liệu nano bạc lên sinh trưởng của chủng tảo lục Chlorellavulgaris.Vật liệu nano bạc được tổng hợp bằng phương pháp điện hóa. Đặc tính của vật liệu được xác định bằng các phương pháp kính hiển vi điển tử truyền qua (TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ hấp phụ phân tử(UVVIS).Các hạt nano bạc cho thấy hoạt tính ức chế sinh trưởng đối với chủng tảo lục Chlorellavulgaris.Ở các nồng độ dung dịch bạc bổ sung là 0,05;0,1và1pm cho thấy hoạt tính diệt tảo là lớn nhất sau10 ngày thí nghiệm.Hiệu suất ức chế>90%được ghi nhận ở các nồng độ thử nghiệm từ 0,05 pm đến 1 pm.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trần Thị Thu Hương, DươngThị Thuỷ
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 10:29 (ICT)