SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA HỌC GIÁO DỤC

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục là một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Điều quan trọng là đào tạo được đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học giáo dục của trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản, bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân khoa học giáo dục ở nước ta.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:08 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 09:30 (ICT)