Sổ tay Kiến thức về pháp luật Lao động

Tài liệu này được Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) chủ trì biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của các luật sư và Văn phòng Luật Bình An, do Quỹ Châu Á và Văn phòng Quyền Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Bản quyền tài liệu thuộc Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Tài liệu có thể được sao chếp, lưu hành, sử dụng cho các mục đích phi thương mại song phải bảo lưu tính toàn vẹn của tài liệu, không làm sai lệch nội dung thông tin.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Last Updated Tháng 10 28, 2019, 15:59 (ICT)
Được tạo ra Tháng 10 28, 2019, 15:58 (ICT)