Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethic Minorities in the north-west mountains, Vietnam

This paper investigates both commune and household determinants of household income among ethnic minorities in the North-West Mountains - the poorest region of Vietnam. The findings show that the vast majority of the sample households heavily depend on agricultural activities…

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Tran Quang Tuyen
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:08 (ICT)