Sự độc lập của Tư pháp - Hạt nhân của nhà nước pháp quyền

Liên Hợp Quốc đã công nhận vai trò quan trọng của một nền tư pháp độc lập bằng việc thông qua những: "Những nguyên tắc cơ bản của một nền Tư pháp độc lập" tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 7 năm 1985. Hệ quả của việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua những nguyên tắc cơ bản là mọi quốc gia thành viên phải đảm bảo sự độc lập của cac cơ quan tư pháp thông qua việc ghi nhận trong Hiến pháp hay Đạo luật của Quốc gia đó.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả F. B. William Kelly
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:22 (ICT)