Sử dụng bài toán nêu vấn đề trong dạy học hoá học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh

Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nhằm hình thành ở học sinh những năng lực cốt lõi để vận dụng kiến thức đã được học giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Từ xu hướng dạy học này, bài báo đã bước đầu tổng quan cơ sở lí luận về năng lực như: khái niệm, cấu trúc, đặc điểm của năng lực, vấn đề phát triển năng lực học sinh (HS), … và đề xuất cách thức xây dựng, sử dụng bài tập nêu vấn đề (BTNVĐ) như một công cụ mới, hữu hiệu trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh trung học phổ thông (THPT).

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Phạm Thị Kiều Duyên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:25 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:39 (ICT)