Sử dụng các phương pháp dạy học (phần di truyền học) theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh

Xác định những phương pháp dạy học hiệu quả phần Di truyền học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Đề xuất một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình giảng dạy phần Di truyền học (sinh học 12)

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thi Thơm, Cao Bích Ngọc
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:21 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 14:14 (ICT)