Sử dụng một số phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm “ lấy người học làm trung tâm"

Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những yêu cầu bức thiết trong công cuộc cải cách giáo dục. Theo quan điểm giáo dục hiện nay, người học được coi là trung tâm của quá trình dạy học. Vì vậy, trong đề tài này chúng tôi đi sâu nghiên cứu hai PPDH tích cực là PPDH theo nhóm và tổ chức thông qua trò chơi và có áp dụng vào môn Sinh học, với mục tiêu làm cho môn học trở nên gần gũi, dễ hiểu với HS, gây hứng thú cho HS. Qua đó pháy huy tính tích cực, chủ động trong học tập của người học nhằm nâng cao chất lượng dạy- học

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Thị Luyến, Nghiêm Thị Phượng
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 26, 2018, 12:00 (ICT)