Tác động của mục tiêu phát triển trong báo cáo chính trị tại đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc đến chính sách đối ngoại đối với Việt Nam

Nghiên cứu tiến hành phân tích các mục tiêu phát triển Trung Quốc được thể hiện trong Báo cáo Chính trị (1)tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tác động của các mục tiêu này đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng các mục tiêu này sẽ có cả tác động tích cực và tiêu cực đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam với chiều hướng và mức độ tùy thuộc vào nhận thức, mục tiêu và hành vi gia tăng quyền lực của Trung Quốc. Trong tình huống như vậy, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng của phía Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Ngọc Anh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 13, 2018, 08:57 (ICT)