TCCS 01-2008-VRA

Tiêu chuẩn cơ sở: Trạm thu phí đường bộ thu phí một dừng sử dụng ấn chỉ mã vạch

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn drvn.gov.vn
Tác giả Tổng cục ĐBVN
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 09:59 (ICT)
Được tạo ra Tháng 5 21, 2018, 08:56 (ICT)