Thái độ của sinh viên trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với lối sống hiện nay

Một trong những nhiệm vụ của dạy học đại học là dạy thái độ cho sinh viên. Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo con người phù hợp với sự phát triển, đồng thời vẫn giữ được bản chất của người Việt Nam, ngành giáo dục nói chung và các nhà giáo dục nói riêng cần phải tiến hành nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu thái độ đối với lối sống hiện nay của sinh viên. Dạy thái độ có nhiều mảng: thái độ đối với bản thân, thái độ đối với tự nhiên, thái độ đối với xã hội, thái độ đối với người khác... Có thể nói, thái độ đối với lối sống thể hiện toàn bộ những thái độ đó. Do đó, việc nghiên cứu thái độ đối với lối sống làm bộc lộ phần lớn các mặt nêu trên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Đoàn Văn Điều
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:27 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 15:48 (ICT)