The meaning and structure of a science fiction story - a system functional analysis

Bài viết dự định phân tích một câu chuyện khoa học viễn tưởng ngắn có nhan đề “A Science Fiction Story”in trong giáo trình tiếng Anh Streamline English: Connection do Oxford University Press xuất bản. Cung cấp thêm một số chi tiết về ngôn cảnh trong đó ngôn bản xuất hiện. Phân tích câu chuyện từ bốn bình diện: chuyển tác, thức, đề ngữ, liên kết.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Hoang Van Van
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 16:26 (ICT)