Tiểu luận cuối kỳ môn Lịch sử tư tưởng quản lý

Trong thời đại ngày nay, Quản lý ngày càng chứng minh được vai trò ý nghĩa của mình. Quản lý có thể giúp cho các thành viên của tổ chức thấy rõ mục tiêu và hướng đi của mình để thực hiện được sứ mệnh của mình, giúp cho tổ chức có thể ứng phó với những thách thức và biến đổi môi trường,...

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Thạch Thị Hồng Ánh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:24 (ICT)
Được tạo ra Tháng 6 26, 2018, 14:22 (ICT)