Tìm hiểu cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp đánh giá cái cũ, xây dựng cái mới trong hệ thống phạm trù khái niệm kinh tế chính trị (Đề tài KX.10.06)

Bài viết đư ẩ các quan điểm biện chứng để phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của các phạm trù khái niệm thuộc kinh tế chính trị, trình bày cơ sở và phương pháp đánh giá hệ thống các vấn đề nêu trên.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Ngọc Hiên
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:12 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 19, 2018, 14:44 (ICT)