Tình hình vận dụng phương pháp project trong dạy học ở trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội

Có nhiều quan điểm khác nhau về sự ra đời của tư tưởng dạy học theo kiểu Project, tuy vậy có thể nói những mầm mống đầu tiên của tư tưởng dạy học theo kiểu Project đã có trong quan niệm của các nhà giáo dục kinh điển như J. J. Rousseau (1712-1778), H. Pestalozzi (1746-1827),..., thể hiện ở việc nhấn mạnh đặc biệt ý nghĩa của Tính tự quyết và Sự tự hoạt động của con người như là cơ sở, nền móng của dạy học.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Thị Bảo Ngọc
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 16:34 (ICT)