Tổng hợp và tính chất Focmazan. VI. tổng hợp một vài dẫn xuất đifomazan có chứa nhân dị vòng furan

Các hợp chất focmazan có ý nghĩa quan trọng trong lí thuyết cũng như thực tế đặc biệt là công nghiệp phẩm nhuộm và trong phản tích. Tiếp theo các bài báo trước, chúng tôi đã tổng hợp thêm dãy các hợp chất difoulazan có chứa nhân dị vòng furan và indol.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Minh Thảo, Trần, Hữu Phận
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:20 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 10:14 (ICT)