Trợ cấp ưu đãi xã hội trong hệ thống an sinh xã hội Việt Nam

Việt Nam đã trải qua hai cuộc kháng chiến lâu dài anh dũng hy sinh và vĩ đại. Dân số hiện nay là 77.686. 000 người. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật khoảng 6,3 triệu người, chiếm tỷ lệ trên 8% dân số. Từ năm 1990 trở lại đây, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá cao và tương đối ổn định. Đời sống của đại bộ phận dân cư được nâng lên trong đó có nhóm đối tượng của hệ thống an sinh xã hội như người có công, người nghỉ hưu trí, người nghỉ do mất sức lao động, người già cô đơn, người tàn tật.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Đình Liêu
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 11:25 (ICT)