Tương đương dịch thuật và tương đương thuật ngữ

This paper discusses some important questions with regard to types of translation equivalence in general and terminology equivalence in particular. Translation equivalence is an very important and difficult aspect. There are denotative, connotative, textnormative, pragmatic and formal equivalences. This paper informs about equivalence types in terminology and offers ideas and suggestions to develop translation skills of students at the Department of Westeuropean Languages and Cultures. In my opinion, translation equivalences and terminology equivalence play an important role in our translation training programm, because translation means to find equivalences between two languages.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Hoài Ân
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:18 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 18, 2018, 16:18 (ICT)