Ủy quyền trong luật điều ước quốc tế

Ngày nay, trong quan hệ quốc tế và đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, số lượng điều ước quốc tế (ĐƯQT) vể các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài ngày càng nhiều, do dó Luật ĐƯQT có vai trò quan trọng ". Việc tìm hiểu nghiên cứu trình tự, thủ tục, cách thức, các giai đoạn trong đàm phán và nghiên cứu các vấn đề như: các chức danh không cần uy quyền và các chức danh cần phải được uy quyền trong đàm phán và ký kết ĐƯQT là cần thiết đối với độc giả nói chung và đối với những ai quan tâm đến Luật Quốc tế và Luật ĐƯQT nói riêng.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Lê Văn Bính
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 15:54 (ICT)