Vài suy nghĩ về vấn đề bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ở Việt Nam

Khái niệm mới nhất về di sản văn hóa (DSVH) ở Việt Nam xét từ góc độ quản lí, được đề cập đến trong Điều 1 của Luật Di sản văn hóa (DSVH), có hiệu lực thi hành từ 1/1/2002, bao gồm: DSVH vật thể và DSVH phi vật thể “Là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch Sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn
Tác giả Trịnh Thị Hòa
Người bảo dưỡng Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:26 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 14:38 (ICT)