Vấn đề sản sinh và tiếp nhận lời nói trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng

Đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao, xét đến cùng là đào tạo cán bộ nắm vững và sử dụng tốt ngoại ngữ được học theo các mục tiêu đào tào đã đề ra ở bậc học đại học.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Hữu Luyến
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:16 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 5, 2018, 14:46 (ICT)