Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ở Việt Nam, khái niệm “vận động hành lang”, “lợi ích nhóm” mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây và thường được hiểu theo nghĩa tiêu cực như“chạy giấy phép, dự án”. Ở phạm vi thế giới, “vận động hành lang” đã được pháp luật thừa nhận từ lâu và phát triển một cách phổ biến ở nhiều nước. Bài viết này bước đầu phân tích hoạt động “vận động hành lang” ở Mỹ- nơi mà hoạt động vận động hành lang diễn ra sôi động nhất thế giới, xác định chính xác hơn hai mặt tích cực và tiêu cực của vận động hành lang và đề xuất về việc luật hóa hoạt động “vận động hành lang” ở Việt Nam.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trương Hồ Hải
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:23 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 11, 2018, 15:01 (ICT)