Về dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳ

Nghiên cứu trước tiên phân tích dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳtrên cơ sở tham chiếu thực tiễn và lý thuyết Chủ nghĩa Hiện thực cấu trúc và Chủ nghĩa Tự do thể chế, từ đó chỉ ra những quan điểm khác nhau đối với dự báo này. Tiếp theo, nghiên cứu đưa ra quan điểm đối với dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳ, cho rằng TPP chỉ là một trong các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự thách thức của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để cho rằng TPP sẽ dẫn đến sự tăng hoặc giảm quyền lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cho dù không có TPP, nhưng nếu quyết tâm, Hoa Kỳ vẫn còn các biện pháp hữu hiệu khác.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Nguyễn Ngọc Anh
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 6, 2018, 11:21 (ICT)