Xác định tư cách thành viên công ty đối vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014

Xác lập tư cách thành viên, cổ đông công ty đối vốn (gọi chung là thành viên) là vấn đề có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng và thiết thực. Trên cơ sở phân tích những quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, bài báo đã chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hệ thống pháp luật về thời điểm và căn cứ chứng minh tư cách thành viên công ty, đồng thời nêu những định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Trần Trí Trung
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:14 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 9, 2018, 11:26 (ICT)