Xét xử hình sự theo tố tụng tranh tụng - kinh nghiệm nước ngoài và định hướng ở Việt Nam

Việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường trong điều kiện toàn cầu hóa và ý tưởng xây dựng Nhà nước Pháp quyền nhằm mục tiêu: " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đang thúc đẩy Việt Nam tiến hành nhiều công cuộc cải cách.

Dữ liệu và nguồn

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn http://repository.vnu.edu.vn/
Tác giả Ngô Huy Cương
Người bảo dưỡng Đại học Quốc gia Hà Nội
Last Updated Tháng 8 16, 2018, 10:17 (ICT)
Được tạo ra Tháng 4 10, 2018, 14:47 (ICT)